top of page

IDEJNI PROJEKAT TRŽNOG CENTRA BELAMIONIX U TUZLI

Planirani objekat je smješten na lokaciji bivše tvornice “Guming” u Tuzli. Parcela je u blagom nagibu, a na njoj se trenutno nalazi objekat u trošnom stanju koji će se propisno ukloniti. Površina parcele iznosi cca 13 088m2. Maksimalni gabariti parcele su 175m x 94m.


Objekat je poslovnog karaktera, tržni centar Belamionix sa pratećim sadržajima, spratnosti Sut+P+1 i maksimalnih dimenzija gabarita 138,4m x 64,7m. Visina objekta iznosi 12,40m u odnosu na kotu terena.

Ulica Husinskih rudara, koja se pružaju južnom stranom parcele, predstavlja i glavnu pristupnu saobracajnicu, te je sa nje omogucen glavni, kakokolski, tako i pješacki pristup. Ulica Nikole Tesle se nalazi na istocnom dijelu lokacije. Te dvije ulice cine saobracajnice jaceg intenziteta saobracaja, gdje smo u sklopu izrade idejnog projekta takoer uradili i prijedlog njihovog rješenja. Saobracajnica u ulici Nikole Tesle je dvosmjerna, sa po dvije trake kretanja u svakom smjeru, te se uz nju, neposredno uz tretiranu parcelu nalazi i pješacka zona širine 3m.

Saobracajnice u ulici Husinskih rudara cine 3 trake u jednom, te 3 trake u suprotnom smjeru, koje odvaja zona zelenila širine 2m. Dodana je nova traka od 3,5m uz tretiranu parcelu.

Projektovanom novom trakom pristupa se unutrašnjoj saobracajnici. Blagim rampama se dolazi do ulaza u garažu, ili se saobracanje nastavlja do manjeg kružnog toka (prostormagacina) gdje se teretnim vozilima dopremaju proizvodi za tržni centar. Tu se nalazi i 1 parking prostor za teretno vozilo. Dalje saobracanje se može odvijati rampom od 10% nagiba, koja predstavlja evakuacioni/požarni put, u slucaj upotrebe. Na lokaciji se nalazi stacionarni saobracaj sa 12 parking mjesta. Garaža ukupno ima 150 parking mjesta. U sklopu garaže nalazi se i autopraonica sa ukupno 4 mjesta. Ulaz u garažni prostor suterena je sa sjeverne strane.


Glavni pješacki ulazi pristup objektu je sa jugo-zapadne i južne strane, preko vanjskog platoa. Trokrakim stepeništem, liftom te eskalatorima unutar objekta ostvarena je vertikalna komunikacija kroz sve etaže. Vertikalna komunikacija je postavljena centralno u objektu sa dobrim vizurama i kvalitetnim hodnim linijama dobro uvezanim sa svim sadržajima što je olakšavajuca okolnost za posjetioca. U neposrednoj blizini, takođe s centralnom dispozicijom, na prizemnoj i spratnoj etaži postavljeni su toaleti.

Etaža suterena je u funkciji parking garaže, na prizemnoj etaži je planiran prostor hipermarketa sa pratecim sadržajima, dok se na spratu uglavnom nalaze poslovni prostori za iznajmljivanje, restorani, caffe i sl.


Ulaz u tržni centar postavljen je centralno na prednjoj, južnoj fasadi objekta koja zajedno sa istocnom fasadom ima najizraženiju dinamiku naglašenu ''puno-prazno'' smjenom materijala (staklo-limene obloge) te daju razigranu i a

traktivnu plastiku fasade.

Sekundarni,bocni ulaz je naglašen staklenim prodorom koji ujedno i vizualno prekida inace izduženu formu objekta koja prati oblik parcele i naglašava pristupnu i ulaznu sekvencu objekta.

Objekat završava neprohodnim krovom sa ostaklenjim segmentom u sredini, koji dodatno naglašava estetiku samog objekta te vrši funkciju prirodnog osvjetljenja unutar objekta.

Kombinacija forme i materijala sa dobrim funcionalnim rješenjem cine atraktivan i moderan objekat koji se uklapa u ambijent i postaje kvalitetan doprinos urbanoj jezgri grada Tuzle. 

3D ANIMACIJA -IDEJNI PROJEKAT TRŽNOG CENTRA BELAMIONIX U TUZLIComments


bottom of page