top of page

KONKURSNO RJEŠENJE ZA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO I PEJZAŽNO UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA - 1. NAGRADA

U ULICI 511. SBB I TRGA ALIJE IZETBEGOVIĆA U BOSANSKOJ KRUPI


Svrha i cilj ovog konkursnog rada jeste prijedlog idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511. SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi koje u prostornom, ambijentalnom, vizuelnom i funkcionalnom smislu stvara ugodan prostor za sve korisnike, a čiji koncept je nastao kao rezultat analiza kako zatečenog stanja tretiranog obuhvata i šireg područja tako i konkretnih zahtjeva datih u projektnom zadatku.


Predmet projektnog zadatka je dati prijedlog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja koje obuhvata sljedeće stavke:


- Uređenje javnih površina u tretiranom obuhvatu;

- Rješavanje hodnih linija i kretanja pješaka s akcentom na uklanjane arhitektonskih barijera za neometano kretanje osoba u kolicima ili smanjene pokretljivosti, a koji će što manje ometati kolski saobraćaj na magistralnom putu;

- Uređenje i rekultivacija zelenih površina i prijedlog hortikulturalnog uređenja unutar tretiranog obuhvata;

- Integrisanje novih sadnica visokog i niskog rastinja uz prijedlog navodnjavanja;

- Popločavanje dijela javnih površina;

- Obnova i prilagođavanje javne rasvjete potrebama novih sadržaja;

- Planiranje odgovarajućeg urbanog mobilijara;

- Predviđanje odvodnje oborinskih voda;

- Uređenje devastiranog dječijeg igrališta;

- Prijedlog uređenja fasada okolnih objekata u tretiranom području.


 

ZATEČENO STANJE – TRETIRANI OBUHVAT


Površina obuhvata čini prostor s desne i lijeve strane magistralnog puta M14 Bihać – Bosanski Novi (dio koji prolazi kroz centar grada), a koji se koristi kao pješačka komunikacija sa ostatkom gradskog područja i Trg Alije Izetbegovića. Tretirani obuhvat je longitudinalnog karaktera, prateći magistralni put u pravcu sjever-jug ulicom 511. SBB od križanja s ulicom 5. Korpusa pa do mosta preko rijeke Une, dužine cca 580m. Prije mosta tretirani obuhvat se širi prema istoku na Trg Alije izetbegovića.


Ukupna površina obuhvata iznosi cca 1.57 Ha.Teren je ravan sa visinskom razlikom od 2.07m na dužini od cca 580m, sa padom od cca 0.5% u pravcu sjevera, prema rijeci Uni.

Ulica 511. SBB-e ima prirodnu gravitaciju pješačkog kretanja prema Trgu Alije Izetbegovića u podnožju Starog grada koja se dalje nastvalja prema parku sa Šehidskim spomen obilježjem gdje u nastavku ide prema centaralnoj i historijskoj gradskoj jezgri sa džamijom, pravoslavnom i katoličkom crkvom, dok se na sjevernoj strani vezuje na šetnice dužinom rijeke Une koje vode do drevnog mosta preko kojeg se može pristupiti i gradskim adama koje predstavljaju glavnu rekreativnu zonu u gradu.


S obzirom da Trg Alije Izetbegovića ima fokalnu tačku ukrštanja pješačkog saobraćaja, trenutno ne zadovoljava potrebe korisnika u smislu društevene infrastrukture i uređenja javnih površina. Na njemu se trenutno odvija kolski saobraćaj, služi za potrebe parkiranja, a lišen je svih elemenata i urbanog mobilijara koji imaju odlike koje u estetsko-funkcionalnom smislu tvore ambijent ugodan za gravitiranje i zaustavljanje pješaka.


Područje obuhvata pripada stambeno-poslovnoj zoni općine Bosanska Krupa sa funkcijama centraliteta u urbanom području. Preovladavaju zgrade kolektivnog stanovanja sa poslovnim sadržajima u prizemlju spratnosti P, P+1 do P+4, međutim, važno je istaknuti da arhitektonsko-oblikovni izraz nije primjeren centralnoj gradskoj zoni.

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA

NOVI SAOBRAĆAJNI MODEL I TRANSFORMACIJA JAVNIH POVRŠINA


Postojeće stanje Prijedlog rješenja


Glavni akcenat remodeliranja saobraćaja je na rješavanju problema sa postojećim kolskim stacionarnim saobraćajem i uspostavi novog pješačkog saobraćaja tj. šetnice koja će u funkcionalnom i oblikovnom smislu biti prostorno definisana i doprinijeće ambijentalnoj pepoznatljivosti obuhvata kako to dolikuje prostoru u centralnoj gradskoj zoni.

Prijedlogom rješenja pješački saobraćaj duž šetnice se odvija neometano izuzev na mjestima uključenja postojećih sporednih saobraćajnica na magistralni put, ali postavljanjem odgovarajuće signalizacije i znakova onemogućava se brza vožnja automobila, dok se na uključenju sa trga Alije Izetbegovića predviđa i režimski saobraćaj. Cijelom dužinom pločnika šetnice predviđena ugradnja taktilnih traka za kretanje slijepih i slabovidnih osoba, dok su svi trotoari na pješačkim prelazima prilagođeni za osobe u kolicima ili otežano kretanje.


Šetnica povezuje otvorene prosotre obuhvata u jednu kontinuiranu cjelinu stvarajući novi vizuelni identitet tretiranog obuhvata i šire gradske zone. Transformacijom javnih površina dolazi do uspostave novih gravitacionih područja i njihovo povezivanje te stvaranje jedinstvene oblasti centraliteta u longitudinalnom smislu. Šetnica, dječije igralište, longitudinalni trg uz šetnicu i Trg Alije Izetbegovića kao urbani katalizatori prostora koji svojim različitim rekreativnim akcentom – prostor za djecu, penzionere, druženje, javna okupljanja, sajmove, manifestacije i sl. tvore jednu kontinuiranu društvenu infrastrukturu kao bazu za budući razvoj sadržaja.


U skladu sa pozicijom tretiranog obuhvata i složenošću zatečenog stanja predloženi prostorno-funkcionalni model podijeljen je na četiri definirajuća segmenata u vidu sistema otvorenih prostora i šetnicom kao kontinuiranom vezom između njih. Kao peti segment javlja se prijedlog uređenja fasada okolnih objekata s obje strane magistralnog puta u tretiranom području:


Segmenti su raspoređeni duž tretiranog obuhvata od juga prema sjeveru, a podjeljeni su na sljedeći način:

- Segment 1 – Šetnica;

- Segment 2 – Dječije igralište;

- Segment 3 – Linearni trg uz šetnicu;

- Segment 4 – Trg Alije Izetbegovića;

- Segment 5 – Prijedlog uređenja fasada okolnih objekata unutar treritanog obuhvata.

 

SEGMENT 1 - ŠETNICA


Segment 1 čini šetnica s obje strane magistralnog puta tretiranog obuhvata dužine cca 450m. Pojas šetnice se sastoji od zelenog pojasa koji se nalazi uz saobraćajnicu i njegova širina se kreće od 150cm-200cm u zavisnosti koliko javnog prostora je na raspolaganju da se ne zadire u privatne parcele, dok se širina pješačkog pločnika kreće od 200cm-240cm.

Šetnica povezuje otvorene prostore i ostale funkcije obuhvata u jednu kontinuiranu cjelinu i stvara ugodnu i atraktivnu urbanu gradsku zonu rješavajući pješački saobraćaj unutar obuhvata koji jeste najveći fokus prostorne transformacije, šetnica također igra veliku ulogu u rješavanju problema kolskog saobraćaja i saobraćaja u pokretu.

Zeleni pojas je zatravnjen cijelom dužinom, osim na području lijeve strane preko puta pošte gdje zbog nedostatka prostora drvored prelazi u tačkasta ostrva na popločanju.

Dužinom zelenog pojasa planiran je drvored od drveta Sorbus x intermedia, nama poznato kao mukinja, dok je živa ograda visine 1m planirana od lovor višnje (Prunus laurocerasus).


Postojeća rasvjeta koja osvjetljava samo magistralni put se uklanja i predviđa se nova dvostrano orijentirana LED rasvjeta, tako da visoki dio osvjetljava magistralni put, dok s druge strane niže postavljena svijetiljka osvjetljava šetnicu. Rasvjetni stubovi su postavljeni na odaljenost od cca 12m.

Raspored klupa i korpi za otpatke na desnoj (istočnoj) strani gdje je šetnica dominantnija planirano je između svakog stuba rasvjete, dok se na lijevoj strani mobilijar pojavljuje između svakog drugog rasvjetnog stuba.

 

SEGMENT 2 - DJEČIJE IGRALIŠTE


Drugi segment prostornog obuhvata čini javni prostor na kojem je planirana obnova devastiranog dječijeg igrališta koje se nalazi u dvorištu stambene zgrade na parceli 23/I I 23/II.


Igralište se nalazi na jugu tretiranog obuhvata na desnoj (istočnoj) strani kao prvi u sistemu javnih prostora povezanih šetnicom. Igralište je pravougaonog oblika, površine cca 220m², pozicionirano tako da ne remeti pristupne hodne linije ulazima u objekte kolektivnog stanovanja.

Zbog neposredne blizine magistralnog puta i sigurnosti mališana igralište je ograđeno ogradom visine 1.5m sa dva ulaza u rekreativnu zonu, jedan direktno sa šetnice i jedan sa južne strane parcele.

Dječije igralište je opremljeno rekreacijskom opremom poput klackalica, vrtuljaka, ljuljački, tobogana, penjalica, pješčanika, opružnih njihalica, prečaka za veranje, vodoravnih ljestava, trapeznih kolutova, kućica za igranje, itd. od kojih mnoge sprave pomažu djeci razviti fizičku koordinaciju, snagu i fleksibilnost, a jednako tako im pružaju rekreaciju i zabavu. Na igralištu je takođe predviđena i zelena površina za slobodnu igru mališana.

Unutar igrlišta predviđena je i kontinuirana klupa eliptičnog oblika koja naglašava dinamiku prostora za igru i dijeli prostor na zone aktivne, pasivne i igre na travi.


S obzirom da se radi o prostoru koje se rijetko koristi u noćnim satima, a i zbog blizine stambenih objekata, kod odabira rasvjete nismo htjeli da previše osvjetljavamo i naglašavamo prostor, te smo se odlučili na solarnu rasvjetu koja se postavlja na rekreacijeksu opremu unutar igrališta i diskretno osvjetljava prosotor tokom noći, ne naglašavajući previše prostor, a ipak stvarajući ugodan ambijent za prolaznika.

 

SEGMENT 3 - LONGITUDINALNI TRG UZ ŠETNICU


Treći segment prijedloga rješenja tretiranog obuhvata čini linearni trg uz šetnicu. Područje linearnog trga obuhvata javni prostor ispred objekata kolektivnog stanovanja sa poslovnim parterom, a prostire se na dužini od cca 115m uz samu šetnicu, širine od 10m na početku pa do 18m na završetku segmenta od juga prema sjeveru.


Koncept i funkcionalna organizacija ovog javnog prostora polazi od ideje da “razbije” kontinuiranost i ravne linije šetnice koja nas dovodi do trga, te iako i sam trg ima linearnu formu da ipak dobije novi vid dinamike, a da i dalje ostavlja osjećaj kompaktnosti ova dva segmenta kao jedne cjeline. Dinamika je postignuta vijugavim linearnim žardinjerama i masivnim kamenim elemenatima koji su postavljeni u određenom šablonu da korisnika usmjeravaju i na prirodan način uvode dublje u područje linearnog trga bez osjećaja odvajanja od segmenta šetnice.

Po kamenim strukturama raspoređene su drevene klupe za odmor i druženje, a predviđeno je budu isklesane od sedre. Glavni razlog zašto je odabrana sedra pored njenih fizičkih karakteristika (mekana je i laka za obradu), jeste njena povezanost i važnost za Bosansku Krupu jer se ona nalazi u rijeci Uni, gdje bismo dodatno naglasili vezu između ovog grada i rijeke Une. Cijeli obuhvat prate rasvjetni stubovi koji se smjenjuju u dva reda prateći vijugave forme na tlu dodatno artikuliraju prostor, pružajući potrebno osvjetljenje naveče i ujedno naglašavajući hodne linije i pokretljivost kroz prostor. Žardinjere za sezonske sadnice postavljene tako da obuhvate postojeće zimzeleno drveće na parceli, ona stabla koja nisu ušla u područje žardinjera tačkasto su postavljena u pločniku.

U sklopu linearnog trga, u najširem pojasu na sjeveru segmenta u zoni za sport i rekreaciju nalazi se prostor za šah, teretana na otvorenom, klupe za sjedenje i kiosk koji je redizajniran i blago izmješten prema unutrašnosti obuhvata da ne remeti hodne linije šetnice.


Centralno zeleno ostrvo aktivni šetački prostor trga razdvaja od prostora za rekreaciju (teretana i šah na otvorenom) koje je zbog blizine penzionerskog kluba posebno namjenjeno druženju seniora gdje smo zelenim pojasevima i kružnim klupama namjerno “zagradili” prostor tako da se sva druženja ili okupljanja mogu odvijati neometano od usputnih prolaznika. Na ovaj način smo takođe spriječili buduće pokušaje parkiranja automobila na području trga gdje smo drugim zelenim pojasom na kraju segmenta spriječili eventulane pokušaje ulaska automobila sa susjednog parkinga i ulaza u isti sa magistrale. S druge strane krajnjeg zelenog pojasa prema parking nalazi se I parking prostor za bicikla.


 

SEGMENT 4 - TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA


Kao četvrti segment urbane trasformacije i zadnji u nizu trnsformacija javnih porvšina na kraju obuhvata u pravcu sjevera nalazi se Trg Alije Izetbegovića. Ulica 511. SBB-e ima prirodnu gravitaciju pješačkog kretanja prema Trgu Alije Izetbegovića koji se nalazi u podnožju Starog grada gdje Trg ima fokalnu tačku ukrštanja pješačkog saobraćaja, ali trenutno ne zadovoljava potrebe korisnika u smislu društevene infrastrukture i uređenja javnih površina.


Prijedlog rješenja tretira cijelo područje trga kao jednu cjelinu, ostavljajući trenutnu funkciju kolskog saobraćaja, i stacioniranog i u pokretu, samo joj dajući strukturu i formu u prostoru te rješavajući ostatak trga kao javni prostor koji ima težište na okupljanu i druženju, koji nije previše opterećen urbanim mobilijarom i može se uz režimski saobraćaj transformisati iz saobraćajnice u prostor za manifestacije, sajmove, otvorene pozornice, galerije i sl.

Glavni detalj rješenja javnog prostora predstavljen je u vidu amfiteatra - drvena tribina koja se nalazi na prostoru trenutne zelene površine u podnožju Starog grada. Tribina je osmišljena kao prostor za odmor i druženje koja ima vertikalni akcenat i s koje se pružaju bolje vizure na Stari grad i okruženje. Ispred tribine postavljena je linearna fontana u tlu koja dodatno akcentira prostor. Ispod tribine je planiran prostor za tehničku sobu u kojoj može biti smještena oprema za postavljanje pozornice, svi potrebni priklučci kao i prostor za upravljanje fontanom.


Ovom postavkom postignut je efekat trasformabilnog prostora, svakodnevni scanario sa fontanom i prostorom za druženje po potrebi se trasnformiše u prostor za sve vrste manifestacija na otvorenom, gdje gašenjem fontane dobijamo kompaktan prostor za postavljanje pozornice, umjetničkih instalacija, sajamskih štandova, ili jednostavno okupljanje većih masa, a tribine uvijek mogu poslužiti kao prostor za publiku. Pozornica je postavljena tako da iza sebe ima vizure Starog grada i pravoslavne i katoličke crkve.

U estetsko - oblikovnom smislu cijeli trg je osmišljen s akcentom na pokretljivost i protočnost pješaka u svakodnevnom životu, s mogućnošću transformacije u posebnim prilikama za okupljanja širih masa. Na taj način je i oblikovan, rasterećen od fiksnih urbanih mobilijara i postavki s lakoćom prelazeći iz prosotra dinamičnog kretanja pješaka u zonu okupljanja i zadržavanja velikog broja korisnika na jednom mjestu bez fizičkih prepreka u prostoru za vrijeme gužve. LED rasvjeta je postavljena na svakih 5m i zajedno sa saobraćajnim barijerama (čunjevima) dodatno naglašava pješačku zonu segmenta.

Ovakvom intevencijom u prostoru rješavamo trenutni problem nedostatka oblikovne i estetske komponente sadržaja na Trgu Alije Izetbegovića i naglašavamo ambijentalu prepoznatljivost Trga kao tačke sjecišta hodnih linija unutar centralne gradske jezgre, sa sadržajima koji zadovoljavaju potrebe građana i drugih korisnika predmetnog prostora.

 

SEGMENT 5 - PRIJEDLOG UREĐENJA FASADA OKOLNIH OBJEKATA UNUTAR TRETIRANOG OBUHVATA


Peti segment obuhvata prijedlog uređenja fasada i fasadnog uličnog plašta unutar tretiranog obuhvata. Područje obuhvata pripada stambeno-poslovnoj zoni sa funkcijama centraliteta u urbanom području. Preovladavaju individulani objekti s poslovnim prizemlje i zgrade kolektivnog stanovanja sa poslovnim sadržajima u prizemlju. Spratnost objekata se kreće od prizemnih, P+1 do P+4. Važno je istaknuti da arhitektonsko-oblikovni izraz nije primjeren centralnoj gradskoj zoni.


Fasadna plastika, krovovi, spratnosti i parteri su dosta neujednačeni i ne odgovaraju oblikovnim zahtjevima i usaglašenosti kakvu nameće centralna gradska jezgra. Poseban problem su i ugostiteljske terase koje su vrlo različitog oblika i konstrukcije, materijala i boja (podloge, nosači nastrešnica, pokrovi, tende i oprema na istima) izrazito narušavaju vizuelni utisak javnih površina u centru grada. Kroz razradu segmenta šetnice već smo naglasili da je potrebno ukloniti sve bespravne prizemne objekte, privremene i stalne konstrukcije koje su neujednačene i ometaju slobodno kretanje pješaka te narušavaju vizuelni identitet područja uže gradske zone.

Arhitektonsko oblikovanje objekata treba uskladiti sa ambijentom i okruženjem. Prednost treba dati glatko ožbukanim fasadama, oblogama od prirodnog kamena, drvenim elementima, fasadnom opekom, staklenim stijenama u parterima i sl. Kombinacije boja i materijela na fasadama svesti na makasimalno 3 različite vrste obloge ili boje, gdje pored dominantnog materijala, material koji se pojavljuje kao dodatni može imati maksimalnu zastupljensot od 30% na fasadi.


Izbjegavati sve vrste ograda parcela, dok ograde na objektima mogu biti izvedene kao puna ili providna. Moguća je kombinacija providnih ograda sa zidanim ili betonskim parapetima (visine do 50 cm).

Nalaže se usklađivanje izloga poslovnih prostora, osobito obratiti pažnju na nadstrešnice. Zahtijeva se korištenje neutralnih boja koje se estetskim izgledom uklapaju i ne narušavaju ambijent ulice.


Oblikovno se objekti moraju uskladiti s obilježjima ambijenta u pogledu gabarita, korištenja materijala završne obrade i oblikovanja. Prihvaća se savremeni arhitektonski izraz koji se referira na kontekst u pogledu gabarita, prostorne organizacije, funkcije, oblikovanja i materijala.


 

3D ANIMACIJA KONKURSNOG RJEŠENJA ZA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO I PEJZAŽNO UREĐENJE

JAVNIH POVRŠINA U ULICI 511. SBB I TRGA ALIJE IZETBEGOVIĆA U BOSANSKOJ KRUPIComments


bottom of page